მცოდნისთვის

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Viverra tristique laoreet ut elementum cras cursus. Morbi morbi at diam.

ციფრული მარკეტინგი

საკომუნიკაციო ტექნოლოგიები და დაგეგმარება, ბიუჯეტის მართლზომიერი ხარჯვა, შედეგების ანალიზი და კამპანიების ოპტიმიზაცია.

მცოდნისთვის
GEL 700 

Grow your career!
Start learning with Academy.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Odio quisque integer elementum egestas aliquet tincidunt.

Our Courses